För investerare

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Sveriges årsstämma 2021

Studentbostäder i Sveriges AB (publ):s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 maj 2021. I enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande den 26 oktober 2020 meddelas härmed valberedningens sammansättning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2021, följande sammansättning:

  • Bengt Kjell, utsedd av Amasten Fastighets AB (publ)
  • Ilija Batljan, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Joachim Kuylenstierna, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
  • Björn Rosengren, styrelseordförande i Studentbostäder i Sverige AB (publ)

Bengt Kjell har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 49,7 procent av rösterna i Studentbostäder i Sverige per den 4 februari 2021.

Information om valberedningens arbete återfinns på Studentbostäder i Sveriges webbsida www.sbsstudent.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 10 mars 2021 per e-post till ir@sbsstudent.se (rubricera "Till Valberedningen") eller per brev till Studentbostäder i Sverige AB (publ), Att: Valberedningen, Suttungs Gränd 2, 753 19 Uppsala.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 10 mars 2021 till samma adress som ovan.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 11:50 CET.

Björn Rosengren, styrelsens ordförande
Telefon: +46 70-714 11 11
E-post: bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Rebecka Eidenert, VD
Telefon: +46 70-786 54 54
E-post: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-Pressmeddelande-valberedning 210210.pdf