För investerare

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2024

Valberedningen i Studentbostäder i Norden AB (publ), org.nr 556715-7929 (”Bolaget”), som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:

  • Dr. Eyal Gutman, utsedd av Otre Fund LP
  • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Göran Larsson, utsedd av Göran Welandson via bolag (”Welandson”)
  • Jan-Erik Höjvall, styrelseordförande Bolaget

Dr. Eyal Gutman har utsetts till valberedningens ordförande.

Ovan aktieägare representerar tillsammans cirka 37 procent av aktierna och rösterna i Bolaget per den sista bankdagen i september 2023, med undantag för Welandson som inte var aktieägare i Bolaget vid denna tidpunkt.

Enligt Bolagets valberedningsinstruktion ska de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen i Bolaget för tiden till dess en ny valberedning utsetts.

Bolaget har under hösten 2023 genomfört en fullt ut garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”), som registrerats hos Bolagsverket i november 2023 och som innebär att Bolagets ägarbild inte längre är densamma som per den sista bankdagen i september 2023.

Med anledning av den förändring som Företrädesemissionen inneburit i Bolagets ägarbild har Aktiebolaget Fastator (publ) avstått från att utse ledamot i valberedningen och istället ställt sin plats till förfogande för Welandson som utsett ledamot till valberedningen.

Aktieägare som inför årsstämman vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till Bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se (rubricera ”Till Valberedningen”) alternativt per post till:

Studentbostäder i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Kungsgatan 47A
753 21 Uppsala

Aktieägare ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan, och bör vara Bolaget tillhanda senast senast den 31 januari 2024.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46-70 786 54 54

Sebastian Schönström, vVD Studentbostäder i Norden AB (publ)
sebastian.schonstrom@sbsstudent.se
+46-72 250 27 72

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden (SBS)
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.