För investerare

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:

  • Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
  • Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LP
  • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Knut Pousette har utsetts till valberedningens ordförande.

Ovan aktieägare representerar tillsammans 57 procent av aktierna och rösterna i Studentbostäder i Norden AB (publ) per den 30 september 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se (rubricera "Till Valberedningen") alternativt per post till:

Studentbostäder i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Kungsgatan 47A
753 21 Uppsala

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan och rekommenderas inkomma med sådant förslag senast den 31 januari 2023.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46-70 786 54 54