För investerare

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2022

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:

  • Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ).
  • Bengt Kjell, utsedd av The Phoenix Holdings Ltd.
  • Lennart Schuss, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).
  • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ).

Knut Pousette har utsetts till valberedningens ordförande.

Ovan aktieägare representerar tillsammans 53 procent av aktierna och rösterna i Studentbostäder i Norden AB (publ) per den 30 september 2021.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se (rubricera "Till Valberedningen") alternativt per post till:
Studentbostäder i Norden AB, Att: Valberedningen,
Kungsgatan 47A, 753 21 Uppsala.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan och rekommenderas inkomma med sådant förslag senast den 31 januari 2022.

 För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se