För investerare

Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts

Prime Living AB:s (publ) ("Bolaget") årsstämma 2017 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget.

Följande ägare, Amun Holding AB, Scan Scaff AB och Burman Invest AB har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande.

  • Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Scan Scaff AB har utsett Jan Severa, till ledamot i valberedningen.
  • Burman Invest Aktiebolag har utsett Patrik Burman, till ledamot i valberedningen.
  • Harald Bengtsson är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2018, till Prime Living AB (publ), Valberedningen, Pyramidvägen, 169 56 Solna.

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 15 maj 2018.

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 29 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Wengberg, +46 (0) 730 910 787
ola.wengberg@primeliving.se
www.primeliving.se

29 december 2017

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-12-28.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning