För investerare

Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. Mark- och miljödomstolen fastställer nu Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016, § 440, att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 10 februari 2026 för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och bullerplank på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401.

 – "Det är bra att vi nu kan komma vidare och färdigställa projektet och vi ser fram emot att hjälpa kommunen med 410 nya lägenheter och därmed starkt bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen." säger VD Jan Severa.

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 12:00 CET.

29 mars 2018

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-03-29.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning