För investerare

Studentbostäder i Sverige presenterar nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat om nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information.
Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Utöver fastighetsportföljen har Bolaget en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder till ett värde vid slutförande om cirka 2 000 MSEK. Bolaget är idag ett rikstäckande studentfastighetsbolag på den svenska marknaden. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 MSEK.

Studentbostäder i Sveriges nya finansiella mål:

  • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år
  • Generera tillväxt i substansvärde per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år
  • Räntetäckningsgrad över tid om minst 2,0 gånger
  • Belåningsgrad om maximalt 70 procent av marknadsvärdet av koncernens förvaltningsfastigheter
  • Soliditet om minst 25 procent

Studentbostäder i Sveriges nya operationella mål:

  • Produktionsstarta i genomsnitt 700 – 1 000 studentbostäder per år över en femårsperiod
  • Vid utgången av år 2025 förvalta minst 10 000 studentbostäder

Studentbostäder i Sveriges nya utdelningspolicy:

  • Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet. Studentbostäder i Sverige kommer de närmaste åren prioritera tillväxt före utdelning vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning

Studentbostäder i Sveriges intjäningsförmåga per den 30 september 2020:
Nedan presenteras två versioner av Studentbostäder i Sveriges intjäningsförmåga. Tabell till vänster presenterar Bolagets intjäningsförmåga per den 30 september 2020, och tabell till höger presenterar Bolagets intjäningsförmåga justerad för projekt i produktion. Med projekt i produktion avses 209 studentbostäder i Stockholm och 548 studentbostäder i Malmö som förväntas slutföras under första halvåret 2021.

Intjäningsförmåga, MSEK Intjäningsförmåga inkl.
projekt i produktion, MSEK
Justerat hyresvärde 224,9 Justerat hyresvärde 224,9
Vakans -23,7 Vakans -2,2
Hyresintäkter 201,2 Hyresintäkter 222,7
Fastighetskostnader -74,9 Fastighetskostnader -74,9
Fastighetsskatt -3,5 Fastighetsskatt -3,5
Driftnetto 122,8 Driftnetto 144,3
Centraladministration -26,8 Centraladministration -26,8
Finansnetto -48,8 Finansnetto -48,8
Förvaltningsresultat 47,2 Förvaltningsresultat 68,7

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl. 06:45 CET.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till Bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där information om Bolaget därefter finns tillgänglig.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Studentbostader I Sverige Pressrelease 2020-12-09 1.pdf