För investerare

Studentbostäder i Sverige offentliggör finansiell information med uppdaterad intjäningsförmåga efter förvärv

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har idag beslutat om att offentliggöra finansiell information efter kommunicerade förvärv i Jönköping, Norrköping, Stockholm och Köpenhamn med uppdaterad intjäningsförmåga.

Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består innan förvärven av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 600 MSEK. Utöver fastighetsportföljen har bolaget en projektportfölj med över 2 000 studentbostäder.

Nedan presenteras tre versioner av Studentbostäder i Sveriges intjäningsförmåga och proforma balansräkning enligt följande:

  • 31 december 2020 – enligt offentliggjord bokslutskommuniké
  • Proforma 1 – per 31 december 2020 med tillägg av förvärv respektive delar av förvärv som tillträds under 2021 exkl transaktionskostnader
  • Proforma 2 – per 31 december 2020 med tillägg även av delar av förvärv som tillträds under 2022 exkl transaktionskostnader

Förvärvet i Stockholm bedöms tillträdas i juni 2021, förvärvet i Norrköping bedöms tillträdas juni 2021, första etappen i Jönköping bedöms tillträdas i juli 2021, första etappen i Köpenhamn bedöms tillträdas i augusti 2021, sista etappen i Köpenhamn bedöms tillträdas i april 2022 och sista etappen i Jönköping bedöms tillträdas i maj 2022.

Intjäningsförmåga (MSEK)

Q4 2020

Proforma 1

Proforma 2

Justerat hyresvärde

224,9

282,7

333,6

Vakans

-23,7

-3,4

-3,9

Hyresintäkter

201,2

279,3

329,7

Fastighetskostnader

-74,9

-84,7

-99,8

Fastighetsskatt

-3,5

-6,5

-8,0

Driftnetto

122,8

188,1

221,9

Centraladministration

-26,8

-35,5

-39,6

Finansnetto

-48,8

-79,9

-89,8

Förvaltningsresultat

47,2

72,7

92,5

Proformabalansräkning (MSEK)

Q4 2020

Proforma 1

Proforma 2

Förvaltningsfastigheter

3 563

5 195

6 030

Övrigt

16

24

29

Summa anläggningstillgångar

3 579

5 218

6 059

Likvida medel

296

70

89

Övrigt

46

73

46

Summa Omsättningstillgångar

342

143

135

SUMMA TILLGÅNGAR

3 921

5 361

6 193

Eget kapital

1 535

1 686

1 686

Långfristiga skulder

2 127

3 416

4 248

Kortfristiga skulder

259

259

259

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 921

5 361

6 193

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl 19:40 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning