För investerare

Studentbostäder i Sverige meddelar att 17 mars 2021 är avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021 ska bolagets stamaktier sammanläggas varigenom 100 stamaktier sammanläggs till 1 stamaktie. Avstämningsdag för sammanläggningen har fastställts till onsdagen 17 mars 2021 och det nya antalet aktier kommer bokas ut i Euroclears system den 18 mars 2021.

Sista dag för handel före sammanläggningen infaller måndagen den 15 mars 2021 och första dag för handel efter sammanläggningen infaller tisdagen den 16 mars 2021. Stamaktien kommer i samband med sammanläggningen att byta ISIN-kod till SE0015657697 men fortsatt ha kortnamnet STUDBO. Antal aktier i Studentbostäder i Sverige kommer efter sammanläggningen att uppgå till 172 196 176.

För genomförandet av sammanläggningen har en av Bolagets större ägare förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet skall bli jämnt delbart med 100. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 11:50 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54,
rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691,
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-Pressmeddelande-Sammanlaggning-2021-03-10 .pdf