För investerare

Studentbostäder i Sverige kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att renodla aktie- och kapitalstruktur och genomföra en sammanläggning av aktier

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget den 13 januari 2021 där styrelsen lagt fram förslag om att renodla Bolagets aktie- och kapitalstruktur på så sätt att Bolaget därefter endast har ett aktieslag av stamaktier, vilket sker genom att preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C omstämplas till stamaktier genom ändringar av Bolagets bolagsordning ("Renodlingen"). Förslaget innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i Bolaget. Några av Bolagets större aktieägare, däribland SBB, Fastator och Amasten (direkt eller indirekt genom dotterbolag), vilka innehar omkring 73 procent av aktierna och 73 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag avseende Renodlingen.

Vidare har styrelsen lagt fram förslag om en sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 100 stamaktier sammanläggs till en stamaktie. Förslaget är villkorat av att extra bolagsstämman röstar för förslaget om Renodlingen och vid tidpunkten för genomförandet av sammanläggningen finns således endast stamaktier utestående i Bolaget.

Kallelsen till den extra bolagsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.primeliving.se. Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till Bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där kallelse till extra bolagsstämman och övrig information om extra bolagsstämman därefter finns tillgänglig.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl. 06:35 CET.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Studentbostader i Sverige Kallelse till Extra Bolagsstamma.pdf