För investerare

Studentbostäder i Sverige informerar om preliminär tidplan för omstämpling och sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter genomföra en sammanläggning av Bolagets stamaktier.

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter genomföra en sammanläggning av Bolagets stamaktier.

Besluten innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och att en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i Bolaget. Därefter sammanläggs 100 stamaktier till 1 stamaktie. I enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag angående sammanläggningen, vilket bifölls på den extra bolagsstämman, kommer aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, att vederlagsfritt erhålla aktier från någon av Bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 100.

Slutförandet av omstämplingen och sammanläggningen sker stegvis och tar, med anledning av viss handläggningstid hos bland annat Bolagsverket, viss tid i anspråk varför Bolaget informerar aktieägarna om en preliminär tidplan. Bolaget avser återkomma med uppgift om avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie B respektive omstämplingen av preferensaktier av serie C samt sammanläggningen av stamaktier när dessa datum är fastställda.

Preliminär tidplan

Slutet av februari

Omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier slutförs

Början av mars

Omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier slutförs

Slutet av mars

Sammanläggningen av stamaktier slutförs

I tabellen nedan redogörs för antalet aktier i Studentbostäder i Sverige före och efter omstämplingen av preferensaktier av serie B och C till stamaktier och sammanläggningen av Bolagets stamaktier, baserat på förhållandena den 12 februari 2021.

Per den 12 januari 2021

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie B och C samt sammanläggningen av stamaktier

Stamaktier

46 817 515

52 226 107

17 219 617 600

172 196 176

Preferensaktier av serie B

5 408 592

0

0

0

Preferensaktier av serie C

17 167 391 493

17 167 391 493

0

0

Totalt

17 219 617 600

17 219 617 600

17 219 617 600

172 196 176


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 17:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-Pressmeddelande-2021-01-12.pdf

Filer för nedladdning