För investerare

Studentbostäder i Sverige har ingått avtal om förvärv av en fastighet i Jönköping med ett fastighetsvärde om cirka 423 MSEK till en köpeskilling om 163 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Vikingen 1 ("Fastigheten") från Träbyn Invest AB, ett samriskföretag (s.k. joint venture) mellan Vasaparken och Urban Properties, där 349 nyckelfärdiga studentbostäder med gemensamma utrymmen kommer att utvecklas och beräknas färdigställas i etapper under perioden mellan juli 2021 och maj 2022. Fastigheten är belägen i Ekhagen i Jönköping och byggs i fyra etapper ned en total yta om cirka 11 197 kvadratmeter och med ett årligt hyresvärde om cirka 21,6 MSEK.

Förvärvet av Fastigheten, vilket sker indirekt genom förvärv av samtliga aktier i Träbyn Fastighets AB ("Målbolaget"), är huvudsakligen villkorat av att Målbolagets långivare senast per tillträdesdagen godkänner att bankskuld löper vidare efter tillträdesdagen med Studentbostäder i Sverige såsom ägare till Målbolaget. Studentbostäder i Sverige ska enligt avtalet tillträda aktierna i Målbolaget den dag som infaller tio bankdagar efter att den första byggnaden på Fastigheten har färdigställts och slutbesked eller interimistiskt slutbesked för den byggnaden erhållits, vilket beräknas ske i juli 2021 ("Tillträdet"). På tillträdesdagen avser styrelsen i Studentbostäder i Sverige att besluta om emission av Vederlagsaktierna (så som definierat nedan) vilka, efter att de registrerats hos Bolagsverket, avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Köpeskillingen beräknas, baserat på förhållanden den 16 februari 2021, uppgå till sammanlagt cirka 163 MSEK och ska betalas dels vid Tillträdet, dels i samband med färdigställandet av samtliga byggnader på Fastigheten. Vid Tillträdet ska Bolaget erlägga del av köpeskillingen i form av 700 000 000 nyemitterade C preferensaktier i Studentbostäder i Sverige ("Vederlagsaktierna") samt en kontant betalning om 27 MSEK. Vederlagsaktierna uppgår till ett beräknat värde om 66 MSEK, baserat på en teckningskurs om 0,094 kronor per aktie. För det fall att den sammanläggning av aktier som beslutats på Bolagets extra bolagsstämma 12 februari 2021 genomförts vid tidpunkten för emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet Vederlagsaktier och teckningskursen att omräknas i enlighet med sammanläggningskvoten. Köpeskillingen är föremål för en sedvanlig slutlig köpeskillingsberäkninginför Tillträdet, vilken bland annat är beroende av huruvida investeringsstöd erhålls för projekten på Fastigheten samt utfall av hyresförhandling. Den slutliga köpeskillingsberäkningen kan komma att justera den kontanta delen av köpeskillingen.

"Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad. Efter en period där vi arbetat intensivt med sammanslagningen av bolagen känns det bra att nu kunna leverera forsatt tillväxt för våra aktieägare." kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

"Tillsammans med Vasaparken har vi utvecklat projekt Träbyn och det känns nu glädjande att få genomföra den här affären tillsammans med Studentbostäder i Sverige. För oss har arbetet med det här projektet pågått under flera år i god dialog med Jönköpings kommun. Därför känns det bra att kunna leverera ett klimatsmart hus helt i trä som kommer fortsätta förvaltas av en långsiktig aktör, som vi dessutom ser fram emot att fortsätta vara en del av under deras tillväxtresa framåt." kommenterar Mattias Schultz, Urban Properties AB

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 19:15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691, 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS Pressmeddelande Jkpg 210217.pdf

Filer för nedladdning