För investerare

Studentbostäder i Sverige AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 27 maj 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sbsstudent.se.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson och valde Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer till nya styrelseledamöter samt omvalde Björn Rosengren som styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att, bland annat:

  • anta ny bolagsordning varigenom bolagets företagsnamn Studentbostäder i Sverige AB (publ) ändras till Studentbostäder i Norden AB (publ),
  • bemyndiga styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet,
  • anta ett incitamentsprogram för verkställande direktör, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, samt om emission av högst 7 000 000 teckningsoptioner, och
  • anta ett incitamentsprogram för styrelsen samt om emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 15:05 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM Stammokommunike 210527.pdf

Om Studentbostäder i Sverige – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning