För investerare

Studentbostäder i Sverige AB (publ): Stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

  • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom preferensaktier av serie B omstämplas till stamaktier.
  • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom aktieslagen preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C tas bort. Förevarande beslut är villkorat av att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast stamaktier är utestående i Bolaget och att inga preferensaktier av serie B eller preferensaktier av serie C är utestående.
  • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom styrelsens säte ändras till Uppsala kommun samt att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.
  • Beslutades om en sammanläggning av samtliga aktier i Bolaget varigenom 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 17:50 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-EGM-2021-Kommunike.pdf

Filer för nedladdning