För investerare

Studentbostäder i Sverige AB emitterar ett seniort icke-säkerställt hållbart obligationslån om 500 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "SBS") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda hållbara obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 1,000 Mkr (de "Nya Obligationerna"). Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare. De Nya Obligationerna har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 550 baspunkter och en löptid om 3 år med slutgiltigt förfall den 14 maj 2024. SBS avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med det hållbara ramverket, vilket innebär (i) finansiering eller refinansiering av tillgångar med tydliga miljöfördelar och/eller sociala fördelar samt (ii) förtidsinlösen av Bolagets utestående säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall 29 september 2022 och ISIN SE0009155286 ("Obligationer 2016/2022").

SBS avser, i enlighet med villkoren för Obligationer 2016/2022, att utnyttja sin rätt att påkalla förtidsinlösen av Obligationer 2016/2022 till en kurs på 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta fram till dagen för inlösen.

Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Advokatfirman Vinge har agerat legala rådgivare. Nordea och Swedbank har varit rådgivare till SBS i samband med upprättandet av hållbarhetsramverket och ISS ESG har tagit fram en Second Opinion.

"Det är verkligen glädjande att det är ett stort intresse hos investerarna för segmentet studentbostäder och för oss som bolag. Den här obligationen möjliggör att vi kan fortsätta vår tillväxt och arbeta vidare med vår projektpipeline, och ett steg närmare vårt mål om 10 000 studentlägenheter i förvaltning till 2025 och att bli Nordens ledande studentbostadsbolag", säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige AB.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 19:05 CEST

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-PM 2021-05-04 .pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning