För investerare

Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Norge och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 22 september 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) ett förvärv av en fastighet i Norge baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner norska kronor. SBS har idag genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS tillträtt förvärvet och som ett led i detta har styrelsen i SBS, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 572 158 aktier. Säljaren av fastigheten har tecknat samtliga aktier.

Köpeskillingen för förvärvet erläggs delvis genom kontant betalning och resterande del finansieras genom nyemission av 572 158 aktier i Studentbostäder i Norden till en teckningskurs om 11,40 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 6 522 625 miljoner kronor. Säljaren har tecknat samtliga aktier i den riktade nyemissionen. Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i SBS med 6 522 625 och en ökning av aktiekapitalet med cirka 2 860 807,83 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 190 233 585 till 190 805 743 och en ökning av aktiekapitalet från cirka 951 173 853,89 kronor till cirka 954 034 661,72 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av antalet aktier respektive röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.