För investerare

Studentbostäder i Norden offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholms hållbara företagsobligationslista

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) emitterade den 23 december 2021 ytterligare seniora icke-säkerställda hållbara obligationer om 100 mkr (”Obligationen”). Obligationerna emitterades under Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0015960802 med ett totalt ramverk om 1 000 mkr. I enlighet med obligationsvillkoren avser SBS ansöka om upptagande till handel av Obligationen på Nasdaq Stockholms hållbara företagsobligationslista. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Obligationen har SBS upprättat ett prospekt som idag, den 26 januari 2022, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dag för handel av Obligationen förväntas inträffa omkring den 31 januari 2022.

Prospektet är tillgängligt på SBS hemsida (www.sbsstudent.se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl. 17:10 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD
Telefon: +46-70 786 54 54
E-mail: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se