För investerare

Studentbostäder i Norden offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om 331 MSEK med en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 27 oktober 2023, indikerar att 182 266 612 aktier, motsvarande 55 procent av de erbjudna aktierna, tecknats i Företrädesemissionen, innebärande att de emissionsgaranter som lämnat garantiåtaganden kommer att tilldelas totalt 148 897 091 aktier, motsvarande 45 procent av Företrädesemissionen.

Preliminärt utfall
Företrädesemissionen omfattar 331 163 703 aktier och det preliminära utfallet indikerar att 180 718 191 aktier, motsvarande 54,6 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Vidare indikerar det preliminära utfallet att 1 548 421 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 0,5 procent av de erbjudna aktierna, innebärande att de emissionsgaranter som lämnat garantiåtaganden kommer att tilldelas totalt 148 897 091 aktier, motsvarande 45,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar sammanlagt 331 MSEK, varav 50 MSEK betalas genom kvittning och 281 MSEK tillförs Bolaget, före avdrag för emissionskostnader.

Styrelsen bedömer det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i SBS öka med 331 163 703, från 220 775 803 till 551 939 506 aktier och aktiekapitalet öka med 165 581 851,50 SEK, från 110 387 901,50 till 275 969 753 SEK.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 11 oktober 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som förväntas skickas till respektive tecknare omkring den 30 oktober 2023. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Slutligt utfall
Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 30 oktober 2023. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45.

Leverans av aktier till styrelseordförande Jan-Erik Höjvall som emissionsgarant
Enligt Bolagets finansiella kalender ska Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 offentliggöras den 30 november 2023. Med anledning av detta är personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, förhindrade att genomföra transaktioner i Bolagets aktie under en period om 30 kalenderdagar innan delårsrapportens offentliggörande (det s.k. handelsförbudet). Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att Bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall, som utgör en sådan insynsperson som omfattas av handelsförbudet, kommer att tilldelas aktier i Företrädesemissionen i egenskap av emissionsgarant. Mot bakgrund av handelsförbudet förväntas de aktier som Jan-Erik Höjvall kommer att tilldelas i egenskap av emissionsgarant levereras först efter att Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 offentliggjorts.

Aktier som garantiersättning
Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen äger Bolaget rätt att besluta om att garantiersättning till emissionsgaranter uppgående till 15 procent av garanterat belopp ska utgå i form av nyemitterade aktier. Härmed meddelas att styrelsen avser att, med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 20 juli 2023, besluta om en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranterna i enlighet med villkoren för emissionsgarantierna. Mer information kommer att finnas tillgängligt i det pressmeddelande avseende den riktade emissionen som förväntas offentliggöras omkring den 30 oktober 2023.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator and Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Sebastian Schönström, vVD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-72 250 27 72, sebastian.schonstrom@sbsstudent.se

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden:

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.