För investerare

Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10, från Estea AB ("Estea") för en köpeskilling, inklusive lösen av koncernskuld, om totalt cirka 93,9 miljoner kronor, varav cirka 8,9 MSEK erläggs kontant och 85 MSEK erläggs genom en emission av nya aktier i Bolaget. Studentbostäder i Norden har idag genomfört förvärvet av Estea PropCo och som ett led i detta har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 11 037 409 aktier. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i nyemissionen.

Köpeskillingen för förvärvet av Estea PropCo erläggs delvis genom kontant betalning om 8,9 miljoner kronor och resterande del finansieras genom nyemission av 11 037 409 aktier i Studentbostäder i Norden till en teckningskurs om cirka 7,701083 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 85 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts på förhand och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Premier under de 20 dagar som närmast föregår tillträdesdagen den 1 juni 2021. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i den riktade nyemissionen.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i Studentbostäder i Norden med 11 037 409 och en ökning av aktiekapitalet med cirka 55 187 388,996123 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 172 196 176 till 183 233 585 och en ökning av aktiekapitalet från 860 986 246,732084 kronor till cirka 916 173 635,728207 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka sex procent av antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 13:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
1 SBS PM 2021-06-01 nyemission.pdf

Om Studentbostäder i Norden (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning