För investerare

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranter i den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 20 juli 2023, beslutat om en riktad nyemission av 26 229 430 aktier till garanter i den fullt garanterade nyemissionen om 331 MSEK med företrädesrätt för SBS:s befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,00 SEK som beslutades av styrelsen den 4 oktober 2023, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 20 juli 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i den riktade emissionen till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen (”Ersättningsemissionen”) uppgår till 1 SEK, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av fordran på garantiersättning.

Som kommunicerades den 4 oktober 2023 beslutade Bolagets styrelse att genomföra en fullt garanterad Företrädesemission om 331 MSEK. I samband härmed ingick vissa av Bolagets befintliga aktieägare och externa investerare garantiåtaganden med sedvanliga villkor. I enlighet med de ingångna garantiavtalen äger Bolagets styrelse rätt att välja om respektive emissionsgarants garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsens ordförande Jan-Erik Höjvall har enligt sitt garantiavtal inte rätt till någon garantiersättning.

Styrelsen har beslutat att garantiersättning ska utgå i form av nyemitterade aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot emissionsgaranterna till följd av de ingångna garantiavtalen.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive emissionsgarants garantiersättning. I enlighet med SBS:s tidigare kommunikation i pressmeddelanden och ingångna garantiavtal ska teckningskursen för de nyemitterade aktierna motsvara den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen, och förutsatt att Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Följaktligen har teckningskursen fastställts till 1 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen bestämdes genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare, och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet aktier i SBS med 26 229 430 till totalt 578 168 936 aktier och aktiekapitalet ökar med 13 114 715 SEK till totalt 289 084 468 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 4,5 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen).

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator and Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Sebastian Schönström, vVD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-72 250 27 72, sebastian.schonstrom@sbsstudent.se

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.