För investerare

Studentbostäder i Norden fortsätter sin nordiska expansion och förvärvar fastighet i Norge med 99 studentlägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med aktieägarna i Torp Campus AS om att förvärva en fastighet med 99 studentlägenheter i Norge (”fastigheten”) genom köp av alla aktierna i Torp Campus. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 64 MNOK och är uthyrd på ett blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS på 5 år samt väntas generera årliga hyresintäkter om cirka 5,2 MNOK varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.

Netto köpeskilling erläggs vid tillträde och uppgår till ca 5,4 MNOK i kontanta medel och 6,4 MNOK i aktier i SBS som avses emitteras till en kurs om 11,40 SEK per aktie.

Förvärvet är villkorat av att:

  • SBS får tillfredställande villkor gällande finansieringen av fastigheten
  • Sandefjord kommun, i vilken fastigheten är belägen, skriftligen godkänner att kommunen inte avser att nyttja den förköpsrätt till fastigheten som kommunen innehar enligt norsk lag. Sandefjord kommun har fram till 22 december 2021 att ta ställning till huruvida förköpsrätten ska utnyttjas eller ej. Tillträde avses genomföras så snart möjligt efter att godkännandet har erhållits.

Fastigheten är beläget vid Pilot Flight Academy och intill Sandefjord Airport Torp. Studentbostäderna på Campus Torp ligger precis intill skolbyggnaden och erbjuder utsikt över Torp flygplats och landningsbanan. Pilot Flight Academy är en av Europas största och modernaste flygskolor och skolan har en stor internationell miljö med närmare 400 elever.

”Det känns fantastiskt att redan en månad efter vårt tillträde i Danmark kunna kommunicera ytterligare en transaktion och nu för första gången i Norge. Pilothögskolan Pilot Flight Academy är unik och lockar till sig studenter från hela världen och fortsätter att växa. Vi på SBS är glada att kunna äga studentbostäder i ett nära samarbete med skolan för att fortsätta utvecklingen på Torp. Dessutom med ett attraktivt läge ca 1 timme från Oslo bidrar det till att locka fler.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

SBS rådgivare i samband med transaktionen har varit Arctic Securities, Advokatfirmaet Thommessen samt EY.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.