För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) (”Bolaget”) den 20 juli 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sbsstudent.se.

  • Beslutades att anta en ny bolagsordning varigenom aktiekapitalets gränser ska utgöra lägst 110 000 000 och högst 440 000 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 220 000 000 och högst 880 000 000.
  • Beslutades att minska Bolagets aktiekapital 993 497 994,283377 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Efter beslutet om minksning av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 110 387 901,5 och antalet registrerade aktier kommer att vara 220 775 803, var och en med ett kvotvärde om 0,5 kronor.
  • Beslutades att bemyndiga styrelse att, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att antalet nyemitterade aktier inte överstiger gränserna för högsta antalet aktier som framgår av vid var tid gällande bolagsordning i Bolaget. Vidare beslutades det att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för extra bolagsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

För ytterligare information kontakta
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46(0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.