För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka 5 kronor (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för Bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den Riktade Nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.

Den Riktade Nyemissionen om 24 970 060 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen främst till att finansiera pågående projektutveckling och förvärv.

Styrelsen har använt bemyndigandet från årsstämman till att rikta emissionen till en på förhand vidtalad krets av investerare, i stället för att göra en företrädesemission, med anledning av att det för Bolaget, och därmed för aktieägarna, är det mest fördelaktiga sättet att anskaffa det önskade kapitalet. Att genomföra en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är även ett tids- och kostnadseffektivt sätt att anskaffa kapital till Bolagets fortsatta utveckling. Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att den teckningskurs som framförhandlats med investerarna överstiger Bolagets aktiekurs samt att de större aktieägarna delar styrelsens bedömning och är positiva till transaktionen. Skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt bedöms således på ett tydligt sätt överväga skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningskursen om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka 5 kronor i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Arctic Securities, och motsvarar en premie om cirka 30,3 procent i förhållande till stängningskursen för SBS:s aktie på Nasdaq First North Growth Market den 4 juli 2022. Detta motsvarar en rabatt om cirka 12,4 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna Aktiebolaget Fastator (publ) och Otre Fund LP.

Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden, kommenterar:

”Att under rådande marknadsoro anskaffa kapital för att kunna fullfölja pågående nyproduktionsprojekt och slutföra förvärv, visar att våra ägare tror på studentbostaden och oss som bolag. Studentbostaden är en grundsten i demokratin och är lika viktig idag som imorgon.”

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 24 970 060 till 220 775 803, och aktiekapitalet med cirka 124 851 078,23 kronor till cirka 1 103 885 895,78 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 11,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Arctic Securities är finansiell rådgivare åt SBS i samband med den Riktade Nyemissionen och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare åt SBS i samband med den Riktade Nyemissionen.

SBS aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet STUDBO.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande och informationen häri, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från SBS, Arctic eller någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Arctic. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Arctic agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Arctic är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från (eller transaktion som inte omfattas av) registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och tillämpliga delstatslagar eller till någon person som inte är en kvalificerad investerare köpare (såsom definierat i U.S. Investment Company Act från 1940 (”Investment Company Act”)). Värdepapper som avses häri får inte säljas under omständigheter som skulle kräva att SBS registrerar sig enligt Investment Company Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Vidare har SBS inte varit och kommer inte att registreras enligt Investment Company Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. SBS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat (”Medlemsstat”) i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-Medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den Medlemsstaten enligt definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) enligt artikel 43 i Ordern eller bolag och andra personer med en hög nettoförmögenhet till vilka det lagligen kan kommuniceras som omfattas av artikel 49.2 (a)‑(d) i Ordern, eller till andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras i enlighet med ett undantag från artikel 21.1 i UK Financial Services and Markets Act 2000 eller på annat sätt under omständigheter där det inte är tillämpligt (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK Prospektförordningen”).

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.