För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar ytterligare finansiell information i och med publicering av delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021.

Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter per den 30 september 2021, bedömda fastighetskostnader under ett normalår samt bedömda kostnader för administration. Finansnettot har baserats på koncernens räntebärande skulder och genomsnittlig räntenivå per den 30 september 2021. Vidare beaktas kommunicerade men ej tillträdda fastighetsförvärv per rapportdatumet och en apportemission, som genomförs i samband med ett tillträde, av 572 158 aktier.

Den justerade intjäningsförmågan tar hänsyn till kassan per den 30 september 2021 samt nyproduktion vilken ej färdigställts vid utgången av perioden men beräknas
färdigställas inom 12 månader. Nyproduktionsprojekt som färdigställs efter kommande tolv månader är ej inkluderade. Finansnettot är justerat för den kassa koncernen hade vid periodens utgång med en beräknad snittränta om 2,33 procent som utgör det vägda genomsnittet av koncernens räntebärande skulder per den 30 september 2021.

Intjäningsförmågan ska inte jämställas med en prognos för de kommande tolv månaderna. Intjäningsförmågan innehåller exempelvis inga bedömningar avseende framtida hyresutveckling, vakanser, kapitalstruktur eller marknadsräntor. Studentbostäder i Nordens resultat och intjäning påverkas dessutom av framtida fastighetsförvärv och/eller -försäljningar och investeringar i nyproduktion samt befintligt fastighetsbestånd, vilket inte har beaktats i intjäningsförmågan.

Intjäningsförmåga (MSEK) Aktuell intjäning Justerad intjäning
Intäkter 300 332
Fastighetskostnader -103 -110
Driftöverskott 198 223
Centraladministration -34 -34
Finansnetto -81 -83
Förvaltningsresultat 82 105
– Förvaltningsresultat stamaktieägare 82 105
Antal stamaktier 190 805 743 190 805 743
– Förvaltningsresultat per aktie 0,432 0,551

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se