För investerare

Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas såvitt avser preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie B eller stamaktier och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2019.

Val styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska utgå med följande belopp:

  • 240 000 SEK vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 10 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 20 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare omvaldes styrelseledamöterna Mikael Wandt, Jonas Andersson och Lars Wikström. Mikael Wandt omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Thijs Dirkse som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Instruktion för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta instruktion för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändringar av Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade om bemyndigade för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 16:05 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se,
CA@mangold.se