För investerare

Processen för samgåendet mellan Prime Living och Studentbostäder i Sverige fortlöper och bolaget anlitar finansiella rådgivare för genomförande av en nyemission av aktier

Prime Living AB (publ) ("Bolaget") har, i enlighet med vad som kommunicerades vid offentliggörandet av samgåendet mellan Bolaget och Studentbostäder i Sverige AB den 26 oktober 2020, för avsikt att genomföra en nyemission av aktier efter att samgåendet slutförts. Processen för samgåendet fortlöper enligt plan och Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB som finansiella rådgivare för genomförande av en sådan nyemission.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Likviden från nyemissionen är tänkt att möjliggöra för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, förädla existerande fastighetsbestånd, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade studentbostäder i Stockholm. Tre av aktieägarna i Studentbostäder i Sverige AB – Amasten, SBB och Fastator, har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotterbolag, lämna en kapitaltäckningsgaranti om 150 Mkr, innebärande en garanti om att tillskjuta upp till 150 Mkr till det sammanslagna bolaget för det fall att nyemissionen inte tecknas till minst 150 Mkr.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 17:35 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Filer för nedladdning