För investerare

Prime Livings kommentarer till Miljöförvaltningen i Göteborgs inspektionsrapport för tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll på Beryllgatan 100-104 den 2017-08-23 efter tidningsartiklar i Göteborgsposten under sommaren

Miljöförvaltningen har bedrivit tillsyn av Prime Living Beryllgatan AB:s egenkontroll. Tillsynen har skett i två steg, dels genom ett antal inspektioner i hyresgästernas lägenheter och genom möte med representanter för Prime Living.

Vid inspektionen den 2017-08-15 kontrollerades ventilation, varmvattentemperatur, fuktskador och bullernivå. Det som konstaterades var för låg varmvattentemperatur vilket korrigerades omedelbart och har bekräftats vid inspektion den 22/8. I övrigt inga anmärkningar.

Vid intervju med hyresgäster framkom synpunkter på för låg innetemperatur under vinterhalvåret och upplevt buller från ventilationen.

Värmesystemet utsattes hösten 2016 för sabotage vilket medförde att det blev kallt i samtliga lägenheter. Det tog ett antal veckor att justera in uppkomna obalanser i värmesystemet vilket drabbade hyresgästerna. Prime Living betalade därför ut kompensation i enlighet med Hyresgästföreningens riktlinjer.

I varje lägenhet finns ett luftåtervinningssystem installerat för att skapa bra ventilation och inomhusklimat. I detta finns två mindre fläktar som avger ett lågt ljud som ligger under tillåtna gränsvärden.

Egenkontroller genomförs genom att alla felanmälningar hanteras i ett centralt system. Dessa rapporteras in genom mail, telefon och en app. Ansvarig förvaltare genomgår dagligen fel- och åtgärdsanalys. Felavhjälpning sker därefter så skyndsamt som möjligt med prioritering av akuta ärenden. Prime Living avser att beskriva och säkerställa egenkontroller i enlighet med miljöförvaltningens bedömning för att säkerställa en bra boendemiljö för studenterna.

I artiklar av Göteborgsposten under sommaren har det beskrivits att det funnits problem med fukt och mögel i lägenheterna. Prime Living har tidigare meddelat att det förekommit vattenläckage pga felaktigt monterat tak. De skador som detta föranlett är åtgärdade och det finns idag inga kända fukt- och mögelskador pga detta. Prime Living kommer rikta krav på entreprenören, Modular Living AB:s konkursbo för felaktigt utförda arbeten. Direkta kostnader för åtgärderna såsom utbyte av skadat material beräknas uppgå till ca 200 000 kronor Den lägenhet som en student intervjuats om i en artikel den 29/7 har särskilt undersökts av miljöförvaltningen. Inget synligt mögel har kunnat konstaterats.

"Det är av vikt att studenter och hyresgäster i Göteborg har en bra och säker boendemiljö. Som högste ansvarig för bostadsförsörjningen i Göteborg har jag följt medierapporteringen kring studentbostäderna på Beryllgatan på nära håll. Det är därför oerhört glädjande att Prime Living åtgärdat de brister som uppdagats och att det enligt stadens miljöförvaltning inte synes återstå några problem med fukt eller mögel efter vattenskadan på Beryllgatan" säger Jahja Zeqiraj, ordförande i Fastighetsnämnden i Göteborgs Stad

25 augusti i 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries AB, +46 (0) 730 20 02 88
magnus.dahlberg@plindustries.se
www.primeliving.se

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Jan Severa, Styrelseordförande, +46 (0) 708 45 81 33
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-08-25.pdf

Om Prime LivingPrime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning