För investerare

Prime Livings fullföljer inte förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, erhåller ersättning om 20 MSEK efter förlikning

Bolaget har tidigare ingått avtal med ett förvärv av Comodo Finans AB som äger fastigheten Stockholm Gunhild 4. Detta är en separat fastighet och påverkar inte projektutvecklingen på fastigheterna Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14 i Spånga. Tillträde avtalades att ske efter att detaljplan för bostäder blivit antagen och vunnit laga kraft vilket ännu inte har skett. Det har framkommit i arbetet med detaljplanen och Stockholm stad, att Stockholm stad inte önskar studentlägenheter utan större lägenheter på denna fastighet varför det är osäkert om en detaljplan för studentbostäder skulle bli godkänd. Säljarna har vid avtalets upprättande hävdat att Stockholm stad skulle acceptera en sådan detaljplan och som kompensation ersättes Prime Living med 20 MSEK . I samband med detta regleras Comodo Finans utestående fordran gentemot Prime Living om 18,5 MSEK.

11 december 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-12-11.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 552 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 600 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning