För investerare

Prime Living undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör uppdaterad prognos för projektportföljens intjäningsförmåga

I syfte att skapa finansiell flexibilitet har Prime Living gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten för att emittera en icke säkerställd obligation på den svenska obligationsmarknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses delvis användas till markförvärv i Irland och Storbritannien i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Prime Living ser attraktiva tillväxtmöjligheter för utveckling av studentboenden i exempelvis Dublin och London där Bolagets affärsmodell gynnas av mer effektiv produktionsprocess och lägre kostnader som ett resultat av snabbare handläggningstider och enklare byggregler jämfört med den svenska marknaden.

Prime Livings nuvarande fastighetsportfölj, inklusive färdigställda projekt och påbörjade etapper, förväntas efter det första kvartalet 2018, på 12-månaders basis, generera hyresintäkter om cirka 105 Mkr och ett driftnetto om cirka 89 Mkr. Prime Living avser att offentliggöra aktuell intjäningsförmåga på kvartalsbasis i kommande delårsrapporter från och med första kvartalsrapporten 2017, vilken beräknas offentliggöras den 17 maj 2017. 

5 april 2017

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-04-05.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 400 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning