För investerare

Prime Living tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för Q3 till 2020-11-13 och informerar om aviserad förändring av VD och tilltänkta förändringar i ledningsgruppen

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet till den 13 november 2020. Rapporten var enligt den befintliga finansiella kalendern avsedd att offentliggöras den 26 november 2020. Bakgrunden till tidigareläggningen är det villkorade samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB, som Bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 26 oktober 2020. ("Samgåendet"). Samgåendet är, som tidigare kommunicerats, bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 26 november 2020 (den "Extra Bolagsstämman") fattar nödvändiga beslut för att Samgåendet ska kunna genomföras. På den Extra Bolagsstämman kommer även beslut om val av ny styrelse att behandlas enligt vad som framgår av den kallelse till Extra Bolagsstämma som Bolaget offentliggjorde den 26 oktober 2020. Tidigareläggningen av offentliggörandet av delårsrapporten möjliggör för aktieägare att ta del av delårsrapporten för det tredje kvartalet innan den Extra Bolagsstämman.

Vidare har den styrelse som är föreslagen för nyval vid den Extra Bolagsstämman meddelat Bolaget sin avsikt att, under förutsättning att den Extra Bolagsstämman röstar för förslaget om ny styrelse, i samband med att den nya styrelsen konstituerar sig utse Rebecka Eidenert, nuvarande VD för Studentbostäder i Sverige AB, till ny VD för Bolaget. Rebecka Eidenert har sedan Studentbostäder i Sverige bildades varit VD för bolaget och innan dess haft flera olika positioner inom Rikshem. Vidare meddelas att ledningsgruppen för det nya Bolaget kommer bestå av Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef). Samira Mchaiter har sedan tidigare haft chefsroller inom HSB och Rikshem. Camilla Thunmarker har bred kompetens inom projektutveckling från A-sidan, Hydracon och Uppsala kommun. Mer information om den nya ledningsgruppen kommer att framgå av den bolagsbeskrivning som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Samgåendet.

Stockholm den 10 november 2020

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-11-10.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se