För investerare

Prime Living slutför samgåendet med och byter namn till Studentbostäder i Sverige, utser ny styrelse, VD och ledning, uppfyller noteringskrav och offentliggör bolagsbeskrivning

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm om att Bolaget efter samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB ("Studentbostäder i Sverige"), som kommunicerats i pressmeddelande den 26 oktober 2020 ("Samgåendet"), uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Premier Growth Market och offentliggör idag den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av Samgåendet ("Bolagsbeskrivningen"). Vederlaget till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige utgörs av 5 000 000 nyemitterade preferensaktier av serie B och 9 628 678 603 preferensaktier av serie C i Bolaget ("Vederlagsaktierna"). Bolagets styrelse har idag beslutat om en riktad nyemission av Vederlagsaktierna till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige. Bolaget meddelar att samtliga villkor för Samgåendet därmed är uppfyllda och att Samgåendet idag den 8 december 2020 har slutförts.

Bolaget kommer med anledning av Samgåendet att byta företagsnamn till Studentbostäder i Sverige AB (publ) i enlighet med beslut fattade vid extra bolagsstämma den 26 november 2020. Styrelsen i Bolaget utgörs härefter av Björn Rosengren (styrelseordförande), Karin Krook och Sven-Göran Svensson. Rosel Ragnarsson, som valdes till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 26 november 2020, har med anledning av hög arbetsbelastning avböjt inval i styrelsen vilket även framgår av Bolagsbeskrivningen som godkänts av Nasdaq Stockholm. Styrelseplatsen kommer att förbli vakant till dess att en ersättare har valts. I enlighet med vad Bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 10 november 2020 har Rebecka Eidenert utsetts till ny VD i Bolaget. Vidare meddelas att Bolagets ledningsgrupp efter Samgåendet består av Rebecka Eidenert (VD), Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef). En beskrivning av den nya koncernen återfinns i Bolagsbeskrivningen som Bolaget idag offentliggjort och som finns tillgänglig på Bolagets nuvarande webbplats (www.primeliving.se).I samband med att företagsnamnet ändras till Studentbostäder i Sverige AB (publ), vilket beräknas ske omkring den 11 december 2020, kommer adressen till Bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där Bolagsbeskrivningen och övrig information om Bolaget därefter finns tillgänglig.

Efter Samgåendet kommer Bolaget att ha en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Därutöver kommer Bolaget ha en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder i bland annat Stockholm, Karlstad, Lund och Växjö. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 MSEK.

Vederlaget till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige i Samgåendet utgörs av Vederlagsaktierna, vilka har emitterats till en kurs om 0,0731 kronor per preferensaktie av serie B och 0,0731 kronor per preferensaktie av serie C, motsvarande totalt cirka 704,5 MSEK. Efter Samgåendet kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgå till 46 817 515 stamaktier, 5 408 592 preferensaktier av serie B och 14 389 613 755 preferensaktier av serie C. De Vederlagsaktier som utgörs av preferensaktier av serie C kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket beräknas ske i mitten av december 2020. I enlighet med vad som framgår av Bolagsbeskrivningen kommer Bolagets stamaktie respektive preferensaktie av serie C att, från och med Bolagsverkets registrering av det nya företagsnamnet, vilket beräknas ske omkring den 11 december 2020, handlas under kortnamnet (ticker) STUDBO respektive STUDBO PREF C. ISIN-koderna kommer att vara oförändrade.

Nedan redogörs för Bolagets förväntade största aktieägare efter Samgåendet.

Aktieägare

Kapital (%)

Röster (%)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB1

19,9%

19,9%

Aktiebolaget Fastator1

19,9%

19,9%

Phoenix Insurance Group Ltd

16,4%

16,4%

Amasten Fastighets AB1

12,8%

12,8%

SEB AB, Luxembourg branch, W8IMY

3,3%

3,3%

Älvstranden i Karlstad AB

2,5%

2,5%

JRS, för kunders räkning

2,3%

2,3%

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

2,2%

2,2%

Clearstream Banking S.A., W8IMY

1,5%

1,5%

Byggnadsaktiebolaget Westnia

1,0%

1,0%

Övriga

18,3%

18,3%

Totalt

100%

100%

1 Indirekt genom dotterbolag.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 21:59 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-12-08.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se