För investerare

Prime Living publicerar delårsrapport för Q3, januari-september 2017

"Vi har nu inlett vår internationella expansion och etablerat oss på Irland vilket hittills överträffat alla våra förväntningar. Marknaden karaktäriseras av enklare byggregler, mindre lägenheter och höga hyror där våra produkter är perfekt anpassade i storlek och kvalitet." Utdrag ur VD och koncernchef Jan Severas kommentar till rapporten.

Perioden januari – september 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 35,0 MSEK (25,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 197,9 MSEK (107,0).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 197,5 MSEK (101,0).
 • Resultatet före skatt blev 158,7 MSEK (93,4).
 • Vinsten per stamaktie var 6,32 SEK (5,05).

Kvartalet juli – september 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 11,5 MSEK (9,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,1 MSEK (3,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 71,5 MSEK (-).
 • Resultatet före skatt blev 51,1 MSEK (-1,3).
 • Vinsten per stamaktie var 1,06 SEK (-0,10).

Händelser under perioden

 • Bolagets styrelseordförande Jan Severa tillträdde som VD efter Ingvor Sundbom som avgick på egen begäran. Ola Wengberg tillträdde som vice VD. Jan Severa och Ola Wengberg är grundare av och huvudägare i Prime Living. Den aviserade tillsättningen av ny CFO kommer inte att genomföras.
 • Styrelseledamoten Harald Bengtsson utsågs till Jan Severas efterträdare som ny styrelseordförande.
 • Prime Living tecknade aktieöverlåtelseavtal avseende fastigheten Glyttinge 3:17 nära Linköpings universitet i avsikt att uppföra studentbostäder. Senare under perioden frånträddes dock avtalet på grund av att Linköpings kommun beslutat att inte  pröva detaljplan för bostadsändamål på fastigheten.

Händelser efter perioden

Den nya bolagsledningen presenterade en programförklaring för de kommande 18 månaderna med följande mål:

 • Mer än fördubbla bostadsbeståndet i egen förvaltning (utveckla totalt ca 1 900 studentbostäder fördelat på Stockholm, Göteborg och Dublin).
 • Utveckla förvaltningsorganisation i takt med det växande bostadsbeståndet.
 • Bibehålla en sund tillväxttakt genom att löpande identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Fokusera på grön hållbar energi kopplat till bolagets bostadsprojekt.
 • Ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Samtidig fortsätter Prime Living att sträva efter att vara studenternas första val genom att erbjuda bra boendestandard till rimliga hyror.

Kalendarium
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-05-15 Delårsrapport januari-mars 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 15 november 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30
CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-11-15.pdf
Prime Living Delarsrapport Q3 2017.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning