För investerare

Prime Living (”Prime Living” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2016/2020 med ISIN SE0009155286 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Obligationslånet om 400 000 000 SEK, som löper på fyra år, emitterades den 29 september 2016 med en årlig rörlig STIBOR-ränta (3 månader) +4,5 procent och förfaller till slutlig betalning 29 september 2020.

Prime Living har ansökt om notering av Obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 28 oktober 2016.

Med anledning av detta har Prime Living upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Prime Livings (www.primeliving.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Prime Livings kontor i Stockholm.

26 oktober 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-10-26.pdf

Informationen är sådan som Prime Living AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 16:00

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning