För investerare

Prime Living (”Prime Living” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2016/2017 med ISIN SE0008242572 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Obligationslånet om 100 000 000 SEK emitterades den 18 april 2016 och löper med en årlig rörlig STIBOR- ränta (3 månader) +9,0 procent och förfaller till slutlig betalning i juli 2017.

Prime Living har ansökt om notering av Obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 17 maj 2016.

Med anledning av detta har Prime Living upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Prime Livings (www.primeliving.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Prime Livings kontor i Stockholm, Sturegatan 32.

Informationen är sådan som Prime Living AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl. 13:00.

13 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-13.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning