För investerare

Prime Living presenterar reviderad affärsplan

Styrelsen i Prime Living AB (publ) har fattat beslutat om en delvis reviderad affärsplan. Bolaget kommer att göra förändringar i både byggprocess och valet av leverantörer. Som en led i detta kommer importen av färdiga moduler från Kina att upphöra. En översyn av byggloven ska ske för att undersöka möjligheten att tillskapa flera bostäder än planerat, samt att även omfatta andra ändamål än studentbostäder, såsom företagsbostäder.

"Genom att bygga med lokala leverantörer och resurser kommer vi att få bättre kontroll över utförande och kostnader. En översyn av projektportföljen ska också göras för att om möjligt realisera större värden i vår projektportfölj på sikt", säger Prime Livings vd Lars Wikström.

Prime Living har beslutat att upphöra med sitt tidigare byggnadskoncept att importera färdiga moduler från Kina, och istället bygga med resurser och leverantörer på närmare håll. Syftet är att bolaget ska få större kontroll över byggnadernas specifikation, kvalitet, ledtider och kostnader. Prime Living har under senaste året skapat en ny, kvalificerad beställarorganisation med omfattande erfarenhet av att planera och genomföra byggnadsprojekt.

Vidare planeras en översyn beträffande projektportföljens omfång och bostädernas ändamål. Prime Living ska fortsätta att bygga små, yteffektiva bostäder för uthyrning, men ska nu undersöka möjligheten att bredda inriktningen till att även omfatta andra ändamål, såsom företagsbostäder. Detta segment har många likheter med studentbostäder, men därtill fördelen att hyresnivåerna är högre, likaså kundernas betalningsförmåga och därmed även förädlingsvärdet och intjäningen per kvadratmeter.

Bolaget har också påbörjat en översyn av byggloven för planerade projekt för att om möjligt öka den byggbara ytan och tillskapa flera bostäder inom ramen för gällande detaljplan.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari klockan 08:30 CET

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL PM RevAffarsplan 200219.pdf

Om Prime Living
Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Bolagets stamaktier och preferensaktier serie B handlas på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser som nås på +46 8 503 015 50, CA@mangold.se eller via www.mangold.se

Filer för nedladdning