För investerare

Prime Living påkallar skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för koncernens tre utestående obligationslån

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, påkallat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen") och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen").

I enlighet med kallelserna och vad som tidigare offentliggjorts av Bolaget i pressmeddelande den 17 juli 2020 och 19 augusti 2020, föreslår Bolaget att obligationsinnehavarna, genom de skriftliga förfarandena, beslutar om nedan ändringar i villkoren för respektive obligationslån ("Obligationsändringarna").

Villkoren för Campus Stockholm Obligationen föreslås justeras på följande sätt:

  • 50 MSEK av nominellt belopp och cirka 1,9 MSEK[i] upplupen ränta per den 31 juli 2020, totalt cirka 51,9 MSEK, föreslås konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en kurs om 0,1 SEK per aktie.

Villkoren för Senior Unsecured Obligationen föreslås justeras på följande sätt:

  • 190 MSEK av nominellt belopp och cirka 7,22 MSEK[ii] upplupen ränta per den 31 juli 2020, totalt cirka 197,22 MSEK, föreslås konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en kurs om 0,1 SEK per aktie.

Villkoren för Oxie Obligationen föreslås justeras på följande sätt:

  • 200 MSEK av nominellt belopp och cirka 6,52 MSEK[iii] upplupen ränta per den 31 juli 2020, totalt cirka 206,52 MSEK, föreslås konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom en riktad nyemission till en kurs om 0,1 SEK per aktie. Räntan på den del som inte konverteras föreslås kapitaliseras och betalas på slutlig förfallodag.

De föreslagna ändringarna avseende Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen är villkorade av varandra, på så sätt att om ändringarna inte godkänns i ett av de tre skriftliga förfarandena, kommer de föreslagna ändringarna för övriga obligationer inte att genomföras.

För fullständig beskrivning av Obligationsändringarna och detaljerad information om röstningsförfarandet, se kallelserna till de skriftliga förfarandena som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med några större obligationsinnehavare. Några större obligationsinnehavare stödjer förslaget om Obligationsändringarna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 13:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-08-21.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

[i] Upplupen ränta från och med den 1 augusti 2020 fram till och med konverteringsdagen efterges av respektive obligationsinnehavare.

[ii] Upplupen ränta från och med den 1 augusti 2020 fram till och med konverteringsdagen efterges av respektive obligationsinnehavare.

[iii] Upplupen ränta från och med den 1 augusti 2020 fram till och med konverteringsdagen, avseende de 200 MSEK av utestående nominellt belopp som konverteras till preferensaktier av serie C efterges av respektive obligationsinnehavare.