För investerare

Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.

Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Prime Living efter fullföljande kommer att lösa in 773 586 preferensaktier av serie B, motsvarande cirka 59,5 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Bolaget. Till följd därav kommer Bolaget att emittera 15 471 720 stamaktier.

Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer att ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 2 2020.

Antal utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket kommer att vara följande:

Stamaktier: 44 461 075
Preferensaktier av serie B: 526 414
Preferensaktier av serie C: 204 519 552

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är strukturellt efterställda preferensaktier av serie C. Samtliga Bolagets preferensaktier av serie C kommer automatiskt att omvandlas till stamaktier om antalet preferensaktier av serie B i Bolaget är 65 000 eller färre. För att möjliggöra för de innehavare av preferensaktier av serie B som ännu inte har accepterat Utbyteserbjudandet att byta ut sina preferensaktier av serie B till stamaktier har styrelsen beslutat, i enlighet med beslutet som fattades av extra bolagsstämma den 27 november 2019, att förlänga acceptfristen till och med den 30 januari 2020. Anmälan är bindande och preferensaktier av serie B anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen. Förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till samtliga kvarvarande direktregistrerade innehavare av preferensaktier av serie B. Blank anmälningssedel kan erhållas från Prime Living (www.primeliving.se) och Mangold Fondkommission (www.mangold.se/aktuella-emissioner).

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Jag noterar att många ägare av preferensaktie B har accepterat utbyteserbjudandet. Jag tror dock att det finns de som ännu inte har haft tillfälle att sätta sig in i erbjudandet. Förlängningen innebär att resterande innehavare av preferensaktie B nu får en ny möjlighet. Det är min förhoppning att erbjudandet accepteras av så många att preferensaktie C omvandlas till stamaktier och vi då får den kapitalstruktur som är målbilden i vår rekapitaliseringsplan: ett aktieslag, där alla aktier har lika rätt i bolaget."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 15:20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving,se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL PM PrefB 191220.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader, Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras, Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler, Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter,

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning