För investerare

Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.

Under den initiala acceptperioden, som löpte ut den 18 december 2019, nåddes en anslutningsgrad om cirka 59,5 procent. Bolaget beslutade i samband därmed att förlänga acceptfristen till och med den 30 januari 2020.

Under den förlängda acceptfristen accepterades Utbyteserbjudandet i sådan utsträckning att ytterligare 43 592 preferensaktier av serie B kommer att lösas in i utbyte mot stamaktier. Detta innebär en sammanlagd anslutningsgrad efter förlängning om cirka 62,9 procent av Utbyteserbjudandet.

Emissionen innebär att 871 840 nya stamaktier emitteras. Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer att ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 7.

Antal utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket kommer att vara följande:

Stamaktier: 45 332 915
Preferensaktier av serie B: 482 822
Preferensaktier av serie C: 204 519 552

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är strukturellt efterställda preferensaktier av serie C. Samtliga Bolagets preferensaktier av serie C kommer automatiskt att omvandlas till stamaktier om antalet preferensaktier av serie B i Bolaget är 65 000 eller färre, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 95 procent av Utbyteserbjudandet. För att möjliggöra för de innehavare av preferensaktier av serie B som ännu inte har accepterat Utbyteserbjudandet att byta ut sina preferensaktier av serie B till stamaktier har styrelsen beslutat, i enlighet med de beslut som fattades av extra bolagsstämma den 27 november 2019, att förlänga acceptfristen till och med den 28 februari 2020.

Anmälan är bindande och preferensaktier av serie B anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen. Förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till samtliga kvarvarande direktregistrerade innehavare av preferensaktier av serie B. Blank anmälningssedel kommer att kunna erhållas från Prime Living (www.primeliving.se) och Mangold Fondkommission (www.mangold.se/aktuella-emissioner).

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Ett viktigt mål med rekapitaliseringsplanen är att Prime Living bara ska ha ett aktieslag som ger aktieägarna samma rättigheter i bolaget. För att komma dit krävs det att fler preferensaktieägare byter in sina preferensaktier av serie B, som numera är helt efterställda bolagets nya C-aktie. Om vi når 95 procents anslutningsgrad bland preferensaktieägarna, omvandlas C-aktien automatiskt till stamaktier, så erbjudandet innebär en möjlighet för preferensaktieägargruppen att bli av med efterställdheten. Jag uppmanar därför samtliga kvarvarande preferensaktieägare att sätta sig in i erbjudandet."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 17:35 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Utbyteserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Prime Living avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Utbyteserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Prime Livings kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Prime Living har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-02-03.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se