För investerare

Prime Living offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebar att Prime Living erbjöd 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löstes in.

Utbyteserbjudandets initiala acceptfrist löpte ut den 18 december 2019, men Bolagets styrelse har vid totalt tre tillfällen beslutat att förlänga acceptfristen, vilket har kommunicerats genom pressmeddelanden. I samband med respektive förlängning har även den då gällande anslutningsgraden offentliggjorts.

Den 25 mars 2020 löpte acceptfristen ut och under den sista förlängningen accepterades Utbyteserbjudandet i sådan utsträckning att ytterligare 8 257 preferensaktier av serie B kommer att lösas in i utbyte mot stamaktier. Detta innebär att totalt 891 408 preferensaktier av serie B kommer att ha lösts in i Utbyteserbjudandet mot totalt 17 828 160 nyemitterade stamaktier, motsvarande en sammanlagd slutlig anslutningsgrad om cirka 68,6 procent av Utbyteserbjudandet.

Leverans av de 165 140 nya stamaktier som emitteras inom ramen för den sista förlängningen kommer att ske i samband med registrering hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 14-15.

Antal utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket kommer att vara följande:

Stamaktier: 46 817 515
Preferensaktier av serie B: 408 592
Preferensaktier av serie C: 204 519 552

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är strukturellt efterställda preferensaktier av serie C. Samtliga Bolagets preferensaktier av serie C kommer automatiskt att omvandlas till stamaktier om antalet preferensaktier av serie B i Bolaget är 65 000 eller färre, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 95 procent av Utbyteserbjudandet. Erforderlig anslutningsgrad uppnåddes således inte genom Utbyteserbjudandet. Styrelsen kommer med anledning av detta överväga ytterligare åtgärder för att optimera kapitalstrukturen och meddela eventuella sådana åtgärder särskilt.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Utbyteserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Prime Living avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Utbyteserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Prime Livings kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Prime Living har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl.08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Liviing Pressrelease 2020-03-30.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se