För investerare

Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-mars 2018

"Bolaget färdigställde under perioden 82 lägenheter i Stockholm vilket medfört ett förbättrat driftresultat med 10 procent (intjäningsförmåga 11 procent). Uthyrningsgraden ligger på 88 procent och vi räknar med att fylla upp beståndet till nära 100 procent vid terminsstart i höst. Vi har nu 1 178 lägenheter i drift. Bolaget har som mål att producera 1800 lägenheter under 2018 och 2019 i våra prioriterade orter Stockholm, Göteborg och Dublin." – Jan Severa, VD och Koncernchef

Perioden januari – mars 2018

  • Koncernens intäkter ökade 15 procent till 14,0 MSEK (12,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 MSEK (90,1).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 20,9 MSEK (88,6).
  • Resultatet före skatt blev 2,0 MSEK (80,3).
  • Vinsten per stamaktie var 0,0 SEK (4,1).

Händelser under första kvartalet
Prime Living förstärkte sitt förvaltningsteam genom fyra nyrekryteringar samt utsåg Karoline Peres till uthyrningschef.

Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterade obligationer om 100 MSEK i syfte att finansiera färdigställandet av de sista etapperna i bolagets projekt i Spånga om cirka 843 lägenheter samt för generella bolagsändamål. Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet noteras på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List och löper med en fast ränta om 9,0 procent till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5 procent till mars 2020.

Prime Living erhöll tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 genom en dom i Mark och Miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har fastställt Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov.

Händelser efter perioden
Prime Living Campus Stockholm har godkänts av Nasdaq som emittent av räntebärande instrument på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Första handelsdag för obligationslånet på 100 MSEK är den 14 maj 2018.

Prime Living meddelade efter periodens slut att dotterbolaget Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader i projektet Ferdinand Spånga väntas överskridas med 13-20 MSEK av en entreprenad om totalt cirka 200 MSEK. Orsaken är att underentreprenörer ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden.

Domen i Mark- och Miljödomstolen om tidsbegränsat bygglov på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt där det krävs prövningstillstånd.

15 maj 2018

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-05-15.pdf
Prime Living Delarsrapport Q1 2018.pdf

Om Prime Living-koncernen
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning