För investerare

Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-juni 2017

Perioden januari – juni 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 23,5 (16,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 133,2 (103,7) MSEK.
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 131,4 (100,9) MSEK.
 • Resultatet före skatt blev 107,5 (94,8) MSEK.
 • Vinsten per stamaktie var 5,27 SEK (4,89).

Kvartalet april – juni 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 11,3 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,1 (94,3) MSEK.
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 42,8 (92,0) MSEK.
 • Resultatet före skatt blev 27,3 (86,9) MSEK.
 • Vinsten per stamaktie var 1,17 SEK (4,50).

"I hela Europa råder stor efterfrågan på smarta bostäder av hög kvalitet, som kan uppföras på kort tid. Prime Livings unika och skalbara bostadskoncept har bevisat sina fördelar i de projekt som vi hittills har uppfört. Det viktiga för oss just nu är att rusta organisationen för att kunna ta verksamheten till nästa nivå."

Utdrag ur kommentar från Ingvor Sundbom, VD och koncernchef

Händelser under perioden

 • Prime Livings huvudkontor flyttades till Arenastaden i Solna.
 • Caroline Sundmalm har anställts som HR-chef för koncernen och medlem i bolagets ledningsgrupp.
 • Prime Living förvärvade ytterligare 10 procent i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd. för 10 MSEK.
 • Prime Living förvärvade fastigheten Folio 102610F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner EUR.
 • Bolagets vVD Ola Wengberg lämnade sin tjänst 2017-05-30 men kvarstår i styrelsen.
 • Prime Living emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 400 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till oktober 2020 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter. Investerarintresset för obligationslånet var stort och totalt deltog över 40 investerare i emissionen. Första handelsdagen för obligationen var 18 maj.

Efter periodens utgång

 • Erik Ranje har anställts som ny CFO med tillträde i oktober.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50 ingvor.sundbom@primeliving.se

www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-08-23.pdf
Prime Living Delarsrapport Q2 2017.pdf

Denna information ar sadan information som Prime Living AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades for offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:30 CET genom verkställande direktörens försorg.

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning