För investerare

Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Perioden januari – december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 41 procent till 51,4 MSEK (36,4).
 • Rörelseresultatet ökade 49 procent till 219,4 MSEK (147,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 221,7 MSEK (143,1), en ökning med 55 procent.
 • Resultatet före skatt blev 170,8 MSEK (130,2).
 • Vinsten per stamaktie var 8,0 SEK (6,9).
 • Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0 SEK per stamaktie respektive 8,50 SEK per preferensaktie (B).

Kvartalet oktober – december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 50 procent till 16,4 MSEK (10,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 21,6 MSEK (40,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 24,2 MSEK (42,2).
 • Resultatet före skatt blev 12,0 MSEK (36,8).
 • Vinsten per stamaktie var 1,7 SEK (2,1).

"Hyresintäkterna stiger nu i snabb takt, under fjärde kvartalet med 50 procent och på helåret med 41 procent till 51 MSEK. Årets resultat om 171 MSEK och värdeutvecklingen på vårt fastighetsbestånd visar att vi har skapat betydande värden genom att expandera och utveckla verksamheten. "  

UTDRAG UR KOMMENTAR FRÅN JAN SEVERA, VD OCH KONCERNCHEF   

Händelser under fjärde kvartalet
Det aktieöverlåtelseavtal som Prime Living tecknade i september avseende fastigheten Glyttinge 3:17 nära Linköpings universitet, frånträddes i kvartalet på grund av att Linköpings kommun beslutat att inte pröva detaljplan för bostadsändamål på fastigheten.

Den nya bolagsledningen presenterade en programförklaring för de kommande 18 månaderna med följande mål:

 • Mer än fördubbla bostadsbeståndet i egen förvaltning (utveckla totalt ca 1 900 studentbostäder fördelat på Stockholm, Göteborg och Dublin).
 • Utveckla förvaltningsorganisation i takt med det växande bostadsbeståndet.
 • Bibehålla en sund tillväxttakt genom att löpande identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Fokusera på grön hållbar energi kopplat till bolagets bostadsprojekt.
 • Ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Samtidigt fortsätter Prime Living att sträva efter att vara studenternas första val genom att erbjuda bra boendestandard till rimliga hyror.

Övriga händelser under verksamhetsåret 2017 

 • Bolagets styrelseordförande Jan Severa tillträdde som VD efter Ingvor Sundbom som var VD under perioden maj-oktober. Ola Wengberg tillträdde som vice VD. De båda är grundare av och huvudägare i Prime Living.
 • Styrelseledamoten Harald Bengtsson utsågs till Jan Severas efterträdare som styrelseordförande.
 • Prime Living etablerade dotterbolag på Irland.
 • Fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin förvärvades för 10,3 MEUR
 • Tio procent i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd förvärvades för 10 MSEK.
 • Ett obligationslån om 400 MSEK emitterades vilket den 18 maj började handlas på Nasdaq Stockholm.
 • Bolaget erhöll investeringsstöd för anordnande av bostäder för studerande.
 • Prime Living flyttade huvudkontoret till Arenastaden i Solna.

Händelser efter perioden
Prime Living förstärkte sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD och Koncernchef, +46 (0)708 458 133, jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET genom verkställande direktörens försorg.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-02-22.pdf
Prime Living Bokslutskomunike 2017.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 50 30 1550
www.mangold.se

Filer för nedladdning