För investerare

Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och en notering av stamaktierna på Nasdaq First North Premier ("Noteringen" eller "Erbjudandet"). Prime Living uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige och är inne i en expansionsfas inriktat på de tre huvudsegmenten, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Bolaget avser att under en fyraårsperiod uppföra ytterligare cirka 3 100 lägenheter vilket ger en total portfölj på ca 3 400 lägenheter med ett uppskattat fastighetsvärde på 3,4 miljarder kronor.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Noteringen på Nasdaq First North Premier skulle bredda aktieägarbasen, tillföra Prime Living kapital och ge Prime Living tillträde till den svenska kapitalmarknaden och därigenom utöka Bolagets finansieringsalternativ. Detta förväntas bidra positivt till Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv. Bolaget noterade i november 2014 preferensaktier av serie B och i samband med detta påbörjades förberedelserna för en notering av stamaktierna. I samband med Noteringen avser Bolaget även att notera utestående teckningsoptioner, som emitterades samtidigt som preferensaktierna av serie B.

Om Erbjudandet
Beslut om villkoren avseende det övervägda Erbjudandet har ännu inte fattats och de eventuella villkoren i Erbjudandet kommer att vara beroende av utfallet av intresset från institutionella investerare. Aktierna avses att erbjudas till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och avses huvudsakligen att omfatta nyemitterade stamaktier. Preliminärt förväntas Erbjudandet omfatta minst 150 miljoner kronor. Emissionslikviden är tänkt att användas för fortsatt tillväxt och för att expandera verksamheten genom förvärv av ny mark i och i anslutning till Bolagets prioriterade segment.

Jan Severa, VD och en av Prime Livings grundare, kommenterar:
Noteringen skulle vara ett logiskt och viktigt steg i Prime Livings utveckling. Det stödjer Bolagets möjligheter att framöver erhålla finansiering till bättre villkor än vad som annars hade varit möjligt. Sammantaget är möjligheterna att från och med 2015 nå, och på medellång sikt upprätthålla, en nyproduktionstakt om 1 000 moduler per år, mycket goda, säger Jan Severa, VD och en av Bolagets grundare.

Ytterligare information
I den mån Bolaget väljer att gå vidare med Erbjudandet förväntas det slutföras i juni 2015, under förutsättning att rådande marknadsförhållanden inte förändras avsevärt. Bolaget avser att offentliggöra mer information omkring den 29 maj 2015.

ABG Sundal Collier är Sole Manager och Bookrunner i Erbjudandet.

Stockholm, den 18 maj 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, tel: +46 8 410 491 33,
e-post: jan.severa@primeliving.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-05-18.pdf

Om Prime Living
Prime Livings affärsidé är att uppföra permanenta och temporära bostäder på den nordiska marknaden med ett koncept som ger låga kostnader och kort produktionstid, och sedan förvalta dem långsiktigt. Prime Living förvaltar idag 344 lägenheter och utökar nu förvaltningsportföljen genom att bygga ytterligare cirka 3 100 lägenheter de närmaste åren. Målet är att fortsätta att växa och expandera verksamheten genom att förvärva ny mark i och i anslutning till Sveriges universitetsstäder och där behov av studentlägenheter finns på den nordiska marknaden. Prioriterade segment, där bolaget främst vill expandera, är Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen där bristen på studentbostäder är som mest akut.

Bostadsmodulerna har en stomme av stål och produceras i två externa fabriker i södra Kina genom ett samarbete mellan Prime Living och statsägda kinesiska aktörer. Modulerna skeppas med båt och levereras till närmaste hamn där de skall uppföras vilket innebär att vi inom några timmar från båten har anlänt kan börja monteringen.

Systemet uppfyller i alla avseenden svenska normer, byggregler, energikrav och tillgänglighetsregler. Samtidigt sker produktionen till en väsentligt lägre kostnad än i Sverige.

Ett särskilt fokus läggs på att utveckla ett modernt studentbostadskoncept som ska möta en ny generations behov. Bolaget arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och skapar nu en interaktiv appbaserad miljö som ger studenten möjlighet att via sin telefon exempelvis beställa en elbil i vår bilpool och att via telefonen öppna, starta och återlämna denna.

Läs mer på www.primeliving.se

VIKTIGT INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Prime Living anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Filer för nedladdning