För investerare

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm.

Årsredovisningen har justerats jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké gällande redovisningen för moderbolaget avseende anpassning till K2-regelverket i dotterbolagen. Detta har resulterat i att räntekostnader hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång har belastat respektive resultatet i dotterbolagen. Totalt har balansposter om 18 116 TSEK omförts. De underskott som då uppkommit i dotterbolagen har täckts av moderbolaget i form av ovillkorade aktieägartillskott som hos modern aktiverats under aktier i dotterbolag. För koncernredovisningen har denna justering ingen påverkan. Koncernen aktiverar lånekostnader i enlighet med IAS 23 Låneutgifter.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Park Lounge.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 15 maj 2015.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Box 5317, 102 47 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, Stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B samt serie C, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast fredagen den 15 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Information från Bolagets VD.
8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordföranden vid stämman
Styrelsen föreslår advokat Joakim Falkner som ordförande på årsstämman.

Punkt 10): Beslut dels om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dels angående avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B
Bolaget har 1 300 000 preferensaktier av serie B.

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie B intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis, dock med högst 8,50 kronor (totalt högst 11 050 000 kronor). Med anledning av tekniska begränsningar föreslås dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Enligt bolagsordningen har preferensaktierna av serie B medfört rätt till utdelning sedan den 10 januari 2015 men att utdelning tidigast kan komma att ske efter den 30 juni 2015. Således föreslår styrelsen att utdelning för kvartalsperioden 10 januari 2015 – 10 april även ska ske om 2,13 kronor vid första ordinarie avstämningsdagen för kvartalsvis utdelning för preferensaktier av serie B som infaller efter årsstämman. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 10 juli 2015 (2,13 kronor), den 9 oktober 2015 (2,12 kronor), den 8 januari 2016 (2,13 kronor) och den 8 april 2016 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 15 juli 2015, den 14 oktober 2015, den 13 januari 2016 och den 13 april 2016.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning 6 § tredje stycke första punkten, beslutar om ytterligare en utdelning på preferensaktier av serie B med avseende på de två avstämningsdagar för kvartalsvisa utbetalningar enligt bolagsordningen som passerat efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket: 9 januari 2015 och 10 april 2015. Ett belopp om totalt 4,25 kronor (2,13 kronor + 2,12 kronor) föreslås således, i enlighet med bolagsordningens 6 § fjärde stycket sista meningen, utbetalas vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter den 30 juni 2015 (totalt 5 525 000 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas således ske den 15 juli 2015.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser stamaktier som preferensaktier av serie C.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B balanseras i ny räkning.

Punkterna 12-13: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er

Bolagets två största aktieägare, som gemensamt representerar 81,04 procent av kapitalet och 90,18 procent av rösterna har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 12-13:

-att styrelsearvode till styrelseordförande skall utgå med ett årligt belopp om 233 000 kronor. Övriga ledamöter skall erhålla 233 000 kronor vardera. Ingen ersättning utgår dock till av Bolaget anställd styrelseledamot;
-att stämman beviljar att styrelseledamot ska kunna, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Prime Living AB (publ), ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag;
-att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
-att styrelsen skall uppgå till tre ledamöter, utan suppleanter;
-att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
-att samtliga befintliga styrelseledamöter: Jan-Erik Karström, Jan Severa, och Ola Wengberg omväljs som styrelseledamöter;
-att Jan-Erik Karström omväljs som styrelseordförande; och
-att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Ulf Hartell Borgstrand kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 11 538 100 aktier och 11 538 000 röster fördelade på 10 238 000 stamaktier medförande 10 238 000 röster, 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster och 100 preferensaktier av serie C medförande 10 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Sturegatan 32 och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e- mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

21 april 2015

Stockholm i april 2015
Prime Living AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:
Jan Severa, VD +46 708 458 133
info@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelese 2015-04-21.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 700 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning