För investerare

Prime Living meddelar om genomförd konvertering av obligationsskuld till preferensaktier av serie C

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, hade initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de nominella beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen jämte upplupen ränta per den 31 juli 2020 samt hälften av det nominella beloppet för Oxie Obligationen jämte upplupen ränta per den 31 juli 2020 skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

Den 29 september 2020 bekräftade Bolaget i ett pressmeddelande att föreslagna ändringar i de skriftliga förfarandena accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare och att Konverteringen skulle genomföras givet att övriga villkor för Konverteringen uppfylldes innan den 31 december 2020, däribland att beslut om Konverteringen fattats av Bolaget.

Den 26 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget i ett pressmeddelande att Bolagets styrelse kallat till extra bolagsstämma att hållas den 26 november 2020 ("Extra Bolagsstämman"), bland annat för att fatta beslut om Konverteringen. Den 26 november meddelade Bolaget att Extra Bolagsstämman beslutat i enlighet med framlagda förslag, innefattande erforderliga beslut för att genomföra Konverteringen.

De vid Extra Bolagsstämman beslutade emissionerna har därefter registrerats av Bolagsverket och Bolaget kan därför idag meddela att samtliga steg i Konverteringen har genomförts.

Genom Konverteringen har antalet preferensaktier av serie C i Bolaget ökat med 4 556 415 600. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 808 161 259, fördelat på 46 817 515 stamaktier, 408 592 preferensaktier av serie B och 4 760 935 152 preferensaktier av serie C. Bolagets aktiekapital har ökat från cirka 12 587 361,41 kronor till cirka 240 409 561,48 kronor.

Eftersom hela de nominella beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen har konverterats till preferensaktier av serie C i Bolaget annulleras både Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen i sin helhet och upphör därmed att gälla.

Hälften av det nominella beloppet för Oxie Obligationen har konverterats till preferensaktier av serie C i Bolaget. De ändrade villkoren för Oxie Obligationen finns i sin helhet tillgängliga på Bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2020 kl. 17:35 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning