För investerare

Prime Living kallar till årsstämma den 19 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)
Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 13 maj 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Box 5317, 102 47 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, Stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B samt serie C, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ombeds vänligen att sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast fredagen den 13 maj 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er.
13. Antagande av instruktion för utseende av en valberedning.
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordföranden vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Joakim Falkner som ordförande på årsstämman.

Punkt 9): Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B

Bolaget har 1 300 000 preferensaktier av serie B.
Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie B intill årsstämman 2017 skall lämnas kvartalsvis, med högst 8,50 kronor per preferensaktie av serie B (totalt högst 11 050 000 kronor). Med anledning av tekniska begränsningar föreslås dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 8 juli 2016 (2,13 kronor), den 10 oktober 2016 (2,12 kronor), den 10 januari 2017 (2,13 kronor) och den 10 april 2017 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2016, den 13 oktober 2016, den 13 januari 2017 och den 13 april 2017

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser stamaktier som preferensaktier av serie C.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B föreslås balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-12: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er
Bolagets två största aktieägare, som gemensamt representerar 37,7 procent av kapitalet och 40,8 procent av rösterna har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11-12:

 •  att styrelsearvode till styrelseordförande skall utgå med ett årligt belopp om 233 000 kronor. Övriga ledamöter skall erhålla 233 000 kronor vardera. Ingen ersättning utgår dock till av Bolaget anställd styrelseledamot; 
 • att stämman beviljar att styrelseledamot skall kunna, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag; 
 • att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning; 
 • att styrelsen skall uppgå till fem ledamöter, utan suppleanter; 
 • att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant; 
 • att samtliga befintliga styrelseledamöter: Jan-Erik Karström, Jan Severa, och Ola Wengberg omväljs som styrelseledamöter; 
 • att Lars Vardheim och Michael Persson, väljs in som nya styrelseledamöter. 
 • Lars Vardheim, född 1965, är grundare och delägare i AB Lejonstaden sedan augusti 2015. Han har arbetat i fastighetsbranschen sedan 1990.Tidigare erfarenhet bl a: VD Svenska Hus AB 2011-2015, Head of Baltic Operations Ektornet AB 2009-2011, VD och affärsenhetschef Skanska Commercial Development Europé 2006-2008, VD Skanska Fastigheter Göteborg AB 2002-2006, olika befattningar inom Diligentia 1995-2002. 
 • Michael Persson, Aktiechef på Kammarkollegiet. Född 1961, studier i ekonomi vid Stockholms universitet och fastighetsvärdering (KTH). Michael har arbetat med kapitalförvaltning, företagsanalys/-strategi och Corporate Finance sedan 1982. Tidigare erfarenhet bland annat: Senior Portfolio Manager på SEB Wealth, Alfred Berg och LF, Chief Investment Officer på Wasa Försäkring och Hägglöf & Ponsbach Kapitalförvaltning. 
 • att Jan-Erik Karström omväljs som styrelseordförande; och 
 • att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Ulf Hartell Borgstrand kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Antagande av instruktion för utseende av en valberedning

Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas inför nästa års årsstämma enligt följande:

Styrelsens ordförande skall kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De tre största aktieägarna skall erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget.

Om en aktieägare, som nominerat en ledamot i valberedningen, minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och därmed inte utgör en av de tre största aktieägarna i Bolaget samt att detta sker tidigare än två månader före nästkommande årsstämma, skall dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare är två månader före nästkommande årsstämma, äger ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämman, och i förekommande fall extra bolagsstämma, arbeta fram ett förslag att föreläggas stämman för beslut om:

 • ordförande vid årsstämma; 
 • antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förkommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott; 
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande; 
 • val av revisor; 
 • arvode till Bolagets revisor; och 
 • process för inrättande av nästa års valberedning.

Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats www.primeliving.se.

Arvode eller annan ersättning från Bolaget skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för externa kostnader som erfordras för att valberedningen skal kunna fullgöra sitt uppdrag.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 14 882 115 aktier och 13 712 025 röster fördelade på 13 582 015 stamaktier medförande 13 582 015 röster, 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster och 100 preferensaktier av serie C medförande 10 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Sturegatan 32 och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2016

Prime Living AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till arsstamma.pdf

Om Prime Living
Living Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 584 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Filer för nedladdning