För investerare

Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford

Prime Living AB:s (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har sent under fredagskvällen den 13 december 2019 ingått ett avtal om försäljning av Bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford") på Irland till Atlas Limited Partnership ("ALP") för en köpeskilling om 18 500 000 EUR, vilket motsvarar 193 276 900 SEK.[1] Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som inträffar den 20 december 2019.

[1] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4474, vilket var växelkursen vid den 13 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).

Tillträdet är villkorat av att Prime Living tillhandahåller underlag som visar att rivningsarbeten har utförts på fastigheten i enlighet med godkänd fastighetutvecklingsplan (Eng. planning permission), D16A/0158, vilket är ett villkor som bedöms kunna uppfyllas i tid.

Av försäljningslikviden kommer cirka 31,42 MSEK användas till att återbetala aktieägarlångivarna enligt den överenskommelse som ingicks med dem den 14 november 2019. Den planerade tidpunkten för tillträdet vid försäljning av Sandyford innebär att Bolaget beräknas bli omkring en vecka sen med fullgörandet av återbetalningsförpliktelsen enligt avtalet med aktieägarlångivarna. Bolaget avser därför kontakta aktieägarlångivarna i avsikt att få godkännande för avvikelsen.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Försäljningen av Sandyford är en viktig händelse för oss och en förutsättning för implementeringen av vår rekapitaliseringsplan. Den förbättrade likviditetssituationen ger oss även förutsättningar att fokusera på operationella frågor, vilket är nödvändigt för att förverkliga de värden vi ser i portföljen på sikt.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2019 kl. 19:40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving,se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL PM SandyfordForsaljning 191214.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader, Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras, Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler, Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www,mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning