För investerare

Prime Living informerar om avstämningsdag för konverteringen av koncernens tre utestående obligationslån

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

Den 29 september 2020 bekräftade Bolaget i ett pressmeddelande att föreslagna ändringar i de skriftliga förfarandena accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare och att Konverteringen skulle genomföras givet att övriga villkor för Konverteringen uppfylldes innan den 31 december 2020, däribland att beslut om Konverteringen fattats av Bolaget.

Den 26 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget i ett pressmeddelande att Bolagets styrelse kallat till extra bolagsstämma att hållas den 26 november 2020 ("Extra Bolagsstämman") delvis i syfte att fatta beslut om Konverteringen. Kallelsen till Extra Bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Under förutsättning att beslut om Konverteringen fattas på den Extra Bolagsstämman kommer avstämningsdag för Konverteringen att vara den 1 december 2020. Detta innebär att rätt och skyldighet att delta i Konverteringen tillkommer de som är innehavare av Campus Stockholm Obligationen, Senior Unsecured Obligationen eller Oxie Obligationen den 1 december 2020 enligt de register över innehavare som förs av Euroclear Sweden AB.

Givet att erforderliga beslut fattas på den Extra Bolagsstämman beräknas Konverteringen att genomföras under första halvan av december.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 15:15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-11-25.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.