För investerare

Prime Living informerar om att tillträde är genomfört avseende fastigheten Dublin/Sandyford samt ändringar i villkoren.

23 december 2019

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde den 14 december 2019 att dotterbolaget Prime Living Sandyford Limited ("Prime Living Sandyford") sent den 13 december 2019 ingått avtal om försäljning av bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford" eller "Fastigheten") på Irland till Atlas Limited Parnership ("ALP") för en köpeskilling om 18,5 MEUR (motsvarande ca 193 MSEK)[1] ("Avtalet"). Enligt Avtalet skulle ALP tillträda Fastigheten den 20 december 2019 under förutsättning att Avtalets villkor var uppfyllda.

I samband med tillträde har det emellertid kommit till kännedom att ett rättsligt förfarande har inletts i Irish High Court (vilket är den första instansen i det irländska rättssystemet för brott- och civilmål) av en tidigare budgivare på fastigheten, mot Prime Livings JV Partner ("Partner") och Prime Livings helägda dotterbolag Prime Living International AB ("Prime Living International"), vilka är de bolag som äger Prime Living Sandyford.[2]

Att de rättsliga förfarandena har inletts innebär att en notering om pågående rättsligt förfarande (lis pendens) ("Lis pendens-noteringen") har antecknats i det irländska fastighetsregistret.

För att undvika att försätta sig i en akut likviditetssituation och för att frigöra medel för fullgörande av åtaganden i närtid gentemot Bolagets fordringshavare har Prime Living Sandyford och ALP idag kommit överens om en justering av Avtalet med innebörden att ALP accepterar tillträde, trots Lis pendens-noteringen, mot en köpeskillingsreduktion ("Tilläggsavtalet"). Köpeskillingen enligt Tilläggsavtalet är 16,9 MEUR (vilket motsvarar 177 MSEK).[3]

Tillträde är nu genomfört och den justerade köpeskillingen är deponerad på Irland på ett konto i Bolagets namn. Så snart likviden har överförts till Sverige kommer Bolaget genomföra betalningar till aktiägarlångivarna i enlighet med Bolagets rekapitaliseringsplan. Betalningarna förväntas fullgöras under någon av de sista affärsdagarna 2019. Bolagets forsatta drift är nu säkrad.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Jag kan konstatera att vi har genomfört en mycket viktig del i vår rekaptaliseringsplan och undanröjt hotet mot fortsatt drift. Vi har genom detta skaffat oss kapital att genomföra det första viktiga steget i vår affärsplan. Naturligtvis blir jag förargad när den tidigare budgivaren kan obstruera genomförandet av försäljningen. Jag är samtidigt tacksam för att vi och ALP har agerat snabbt, pragmatiskt och kraftfullt, så att vi nu har kunnat stänga transaktionen. Bolaget avser att med hjälp av sina legala rådgivare på Irland utreda möjligheten att föra en talan mot motparten i stämningsansökan mot Bolaget och andra eventuella medverkande för att söka ersättning för den skada som Bolaget lidit i den uppkomna situationen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 23:15 CET.

[1] Vid användandet av Riksbankens växlingskurs den 13 december 2019.
[2] Prime Living International och Partnern äger Prime Living Ireland Limited som innehar 100 % av aktierna i Prime Living Sandyford.
[3] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4497, vilket var växelkursen per den 23 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-12-23.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se