För investerare

Prime Living inbjuder till teckning av aktier.

Vid den extra bolagsstämman i Stockholm den 26 juni 2019 godkändes styrelsens beslut om nyemission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 28 juni 2019 är registrerad som aktieägare i Prime Living äger rätt att med företräde teckna A-aktier. Teckningskursen är satt till 1 krona per aktie och teckningsperioden varar under perioden 2-16 juli. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 24 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

  • Teckningstid: 2 juli – 16 juli 2019.
  • Teckningskurs: 1,00 SEK per aktie.
  • För varje befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 2 juli till 12 juli 2019.
  • Idag finns 16 055 845 aktier i bolaget varav 14 755 845 stamaktier och 1 300 000 preferensaktier serie B. Antalet nya aktier vid full teckning är 24 083 768 vilket skulle innebära en utspädningseffekt där 60% av antalet aktier är nytecknade.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-07-01 kl. 14:15 CEST.

1 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-07-01.pdf
Prime Living Memorandum 2019-07-01.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se